TEMA OSGB'YE HOŞGELDİNİZ!
Müşteri Destek Hattı: 0 (312) 394 78 02
E - DEVLET GİRİŞ İSG - KATİP GİRİŞ Ayrıntılı Hizmet Talep Formu

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU / İŞE GİRİŞ MUAYENESİ / İŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU / PERİYODİK MUAYENE RAPORU ?

İşe Giriş Sağlık Raporu/Periyodik Muayene Raporu

İşe giriş muayenesi ve uygun işe yerleştirme görevini üstlenmesi gereken işyeri hekimi mesleki statüsünü işçi sağlığını korumaya yönelik danışmanlık şeklinde kullanması gereken teknik görevlidir.

İşe giriş muayenesi ve işe yerleştirme, işe giriş sırasında yapılan işlemler dizisinin karşılığı ve birbirini tamamlayan kavramlardır. İşçinin çalışacağı işyerinin tamamında veya işyerinin bir ünitesinde var olan tüm riskler dikkate alınıp, bu risklere yönelik anamnez, klinik ve laboratuvar muayeneler yapılarak tamamlanan muayeneyi "işe yerleştirme" olarak kabul etmek gerekir.

İşe girişte kişilerden fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, sağlık raporu, kan grubu kartı gibi birçok evraklar istenmektedir. Bu belgeler arasında “İşe Giriş Sağlık Raporu’nun temin edilmesi konusunda ilgili mevzuatlar açısından bakıldığında tam anlamıyla net bir prosedür bulunmamaktadır. Söz konusu belirsizlikler işe giriş sağlık raporunun nereden alınacağı konusunda çeşitli karışıklıklara neden olmaktadır.

Aşağıdaki soruların birçoğunun mevzuatlarda belirlenmiş net bir cevabı bulunmamaktadır. Nihayetinde işe giriş sağlık raporunun alınması ile ilgili çok farklı uygulamalara rastlanılmaktadır.

·         İşe Giriş Sağlık Raporu nereden alınır?

·         İşe giriş sağlık raporunu kim verir?

·         İşe giriş sağlık raporu aile hekimi verebilir mi?

·         İşe giriş için sağlık raporu alınacak merkezler neresidir?

·         İşe giriş sağlık raporu nasıl alınır?

·         İşe giriş sağlık raporu ücreti nedir?

·         İşe giriş sağlık raporu ücretini kim öder?

·         İşe giriş sağlık raporu örneği, İşe giriş sağlık raporu neleri kapsar?  

İşe giriş muayenesinde elbette ki işçinin psiko-sosyofizyolojik özellikleri değerlendirilmelidir. Sağlığa zararlı madde ve etkenler dikkate alınmalıdır. Yetenekleri ölçüsünde uygun işçiye uygun işin sağlanması yönünde değerlendirme yapılmalı, özürlü veya kronik hastalığı olması nedeniyle mevcut işe uygun olmayan işçi yerleştirilmemeli, eğer sorun üretim biçiminden kaynaklanıyorsa uygun olma-yan üretim biçimi değiştirilerek işçi işe yerleştirilmelidir. Sağlığa zararlı maddelerin bazıları tüzüklerde belirtilmiş, diğerleri ise neden-sonuç ilişkisi kurmak üzere hekimin takdirine bırakılmıştır.

Hekim işyerinde işe giriş muayenesi yaparken; yapılan üretim biçimini, üretim akışını, çalışma ortamı koşullarını, riskli çalışma türlerini tespit etmelidir. Ayrıca riskli çalışma koşullarını bilmiyorsa yaptığı muayene amaca ulaşamaz.

O halde hekim öncelikle nereden başlamalıdır? Hekim işyeri durum saptaması yaparak çalışma koşulları ve çalışma ilişkileri hakkında bilgi sahibi olarak "işyeri risk analizi" sonuçlarına ulaşmalıdır.

 

İşe Giriş İçin Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporunun, yeni işe girişte hazırlanan özlük dosyasında konulan basit bir evrak gibi görülmemesi lazımdır. İşe giriş sağlık raporu işin tehlike sınıfına göre süreleri değişmekle birlikte, periyodik sağlık raporu şeklinde de çalışma süresince periyodik aralıklarla tekrarlanan bir rapordur.

İlk işe girişte alınan sağlık raporu, kişinin işe sağlık yönünden ruhen ve bedenen uygunluğunu belirleyerek, kişi işe başladıktan sonrasında da devam eden  periyodik sağlık raporunun, ilk işe giriş sağlık raporuna göre mukayese edileceği sağlık raporu olacaktır.

 

İşe giriş sağlık raporu nereden alınacak?

Yasal düzenlemelerde işe giriş raporunun İŞYERİ HEKİMİ tarafından verileceği net olarak ifade edilmiştir.

İş başvurusu için istenilmiş olan “İşe Giriş Sağlık Raporu/Periyodik Muayene Raporu” ilgili mevzuat ekindeki standart formata göre işyeri hekimi tarafından yapılan muayene neticesinde tanzim edilir.

İşe giriş sağlık raporu için gerekli görülebilecek laboratuvar tahlilleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KÂTİP” siteminde kayıtlı işyeri hekimi tarafından yapılan muayene neticesinde belirlenir ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve yetkili laboratuvarlar tarafından çalışılarak sonuçlandırılır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.” 

 

İşe Giriş Sağlık Raporu Almadan İşe Başlama;

İlk işe başlamada önce çalışacak kişinin işi yapabilecek fiziki yeterliliğe ve sağlığa sahip olduğunu işe giriş sağlık raporu ile belgelenmelidir. Çalışacak kişiye ilk işe giriş muayenesi işyeri hekimi tarafından yapılarak işe giriş sağlık raporu düzenlenmeli ve kişi işe uygunluk raporu aldıktan sonra işe başlamalıdır.

Tehlike Sınıfları Tebliğinde yer alan NACE koduna göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işe giriş sağlık raporu olmadan işe başlanması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre uygun değildir. İşe giriş sağlık raporu olmadan işe başlatılması durumunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15/1 maddesi gereği çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 maddesi gereği tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak 6331 Sayılı İSG Kanununa göre muayenesi olmayan her bir çalışan için Kanunda belirlenmiş İdari Para Cezasını gerektirir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu işe başlamadan önce çalışacak kişi için “işe giriş sağlık raporu zorunlu olduğudur. Ayrıca halen çalışmaya devam edenler için çok tehlikeli iş yerlerinde  çalışanlar en geç yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde çalışanlar en geç üç yılda bir, az tehlikeli iş yerlerinde en geç beş yılda bir periyodik muayenenin tekrarlanması Kanunen zorunludur. Periyodik Muayene Sağlık Raporunun zamanında düzenlenmemesi işverenleri 6331 sayılı İSG kanunun 15/1 maddesi gereği çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamaktan dolayı yine her bir çalışan için Kanunda belirlenmiş olan idari para cezasının uygulanmasına neden olacaktır.

İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu

İşverenler işçilerine;

İşe girişlerinde, İş değişikliğinde, İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.” şeklinde belirtmiştir.

İşe Giriş Sağlık Raporu;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan “İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu” olarak 2 sayfalık form şeklinde önümüze çıkmaktadır.

 

İşe Giriş Sağlık Raporu Formunun Doldurulması;

İşe giriş sağlık raporu/İşe Giriş Periyodik Muayene Formunun doldurması ile ilgili olarak mevcut formda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

İşyeri Bilgileri;

·         İşyeri Ünvanı, 

·         SGK Sicil No, 

·         Adresi

·         Telefon No/Faks No

·         E-Posta adresi eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

İşe girecek kişinin kişisel bilgiler kısmında fotoğrafı formda yer almalıdır. Periyodik Muayene Formunda yer alan;

·         Adı ve soyadı, 

·         Doğum Yeri ve Tarihi, 

·         T.C. Kimlik No, 

·         Cinsiyeti, 

·         Eğitim durumu, 

·         Medeni durumu, Çocuk Sayısı

·         Ev Adresi, 

·         Tel No, 

·         Mesleği

·         Yaptığı İş

·         Çalıştığı Bölüm yazılmalıdır.

Daha önce çalıştığı yerler hakkında;

·         Daha önce çalıştığı yerler (Bu günden geçmişe doğru), 

·         İşkolu, 

·         Yaptığı iş 

·         Giriş-çıkış tarihi yer alacak şekilde en az üç işyerinin bilgileri yer almalıdır.

Özgeçmişi kısmına çalışacak kişinin;

·         Kan grubu, 

·         Konjenital/Kronik Hastalık, 

·         Bağışıklama (Tetanoz, Hepatit, Diğer) aşıları tarihleri yazılmalıdır.

Soygeçmişi kısmında;

·         Anne, Baba, Kardeş ve Çocuk bölümüne kronik veya genetik bir hastalıkları olup olmadığı, ölmüş olan varsa nedeni gibi bilgiler yer alır.

Tıbbi Anamez kısmında;

·         Çeşitli semptom ve belirtilerle ilgili sorular kişiye yöneltilir. Ayrıca Hastanede yatış öyküsü, Ameliyat geçirme durumu, İş Kazası, Maluliyet durumu, Meslek hastalığı şüphesi, Sigara kullanımı, Alkol Kullanımı ve İlaç kullanımına ilişkin sorular da bu bölümde yer alır. Bu kısımdan sonra Fizik Muayene kısmına geçilir.

Fizik Muayene kısmında;

İşe Giriş Sağlık Raporu veya periyodik muayene sağlık raporu için formun bu bölümüne kadar yer alan bilgiler kişinin beyanı neticesinde alınan bilgilerdir. Sağlık raporunda işyeri hekimi bakımından ve en önemli kısımlardan biri Fiziki Muayene bölümüdür. Burada; Duyu organları (Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Deri), Kardiyovasküler sistem muayenesi, Solunum sistemi muayenesi, Sindirim sistemi muayenesi, Ürogenital sistem muayenesi, Kas-iskelet sistemi muayenesi, Nörolojik muayene, Psikiyatrik muayene ve Diğer kısımlar diye adlandırılan yerlere muayenede elde edilen veriler girilir. Özellikle sağlık raporu bakımından işe uygunluğunu etkileyecek sonuçlar bu bölümde belirtilir. Tansiyon, nabız, boy, kilo ve Vücut Kitle Endeksi bilgileri yazılır.

Laboratuvar Bulguları Bölümünde;

İşe giriş sağlık raporu veya periyodik sağlık raporunda hekimin doğru kanaat getirebilmesi ve özellikle kişinin daha önce çalıştığı işlerden kaynaklanan maruziyete ilişkin bilgiler laboratuvar bulguları kısmında yer alır. Yapılan laboratuvar tetkik sonuçları, ilgili kısma yer alacak şekilde doldurulur. İşe giriş Sağlık raporunda en sık uygulanan laboratuvar sağlık tetkikleri; Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi (SFT), Odyometre (İşitme testi), Tam Kan Sayımı (Hemogram) yer alır. Eğer işe başlanacak veya çalışılan bölümde k